loader
logo

Tisztsegek

NYIRADONY VAROS VERSENY- ES TOMEGSPORT KLUB
ALAPSZABALY
(egységes szerkezetben)
(2011. június 02.)

ALAPsZABÁLY
/egységes szerkezetben/
A Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub alapszabálya egységes szerkezethel]
tartaImazza az alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabály, és annak 2011. június 02.
napján a közgyűléS által töftént módosítását az alábbiak szerint:
I.
Ár-r'llÁNos RENDELKEZÉSEK
A sportegyeSü1e1 megnevezése: Nyíradony Viíros Verseny- és Tömegspor1 Klrrb
Székhelye: Nyíradony, VoÍösnrarty u. 21.
Bélyegzője: Köralakú, körben Verseny- és Tömegsport Klub Nyíradony megnevezése,
középen az alapítás éve.
Alapítói év: 1998.
kék-lehér
/1./ A Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub a továbbiakban; Sportegyesület
jogi személy.
12.l
13.l
Működése a mindenkor hatályos jogszabáyoknak megfe1e1ően, az alapszabályban
rögzítettek szerint, a meghatározott céloknak és a demokratikus önkornrányzati elveknek
megfe1elően történik.
Működésérő1 legalább évente egy alkalommal köteles beszámolni tagjai és támogatói
előtt. Minden évben köteles az egyesület a gazdálkodásétról főbb mutatóit a sajtó útjan
nyi1vánosságra hozni' a tevékenységénekr civid értéke1éséveel gyütt. Szponzorai kérésére
soron kívül köteles a rendelkezésére bocsátott támogatás felhasználásáról számot adni.
il.
A SPoRTEGYESÜLET CÉLJA És ALAPVETÓ FELADATAI
/1./ A sportegyesület célja a város amatőr alapon miíködő versenysportjiinak /labdarúgás,
kézilabda, stb./ javítása, a város rangjához rnéltó szerepeltetése. valarr'rint kiemelt Í'eladata
ezen spor1ágak utánpótlásának javítása' a diákok Velsenyeztetése' utánpótlás biztosítása.
/2./ Kiemelt fe1adata a város lakossága tömeg' és szabadidősportjanak fellendítése, javítása.
J
Ugyancsak kienrelt leladata a városban már korábban n-rűködött, hagyomrármyal
rerrdelkező spoÍtágak felkarolása, segítése, valamint a személyi és tárgyi feltételek
függvényében új spofiágak meghonosítása.
A SPoRTEGYESÜLET TAGSÁGA, A TAGSÁG ELoFELTÉTELEI, A TAGoK
JOGAI
11. l A spor1egyesület tagia lehet mindcn olyan terméSzetes személy, akí elfogadja a
spor1egyestilet A1apszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a
SportegyeSüIet munkájában' valamint fizeti a tagdíjat.
A rendes tag Í'elvételéről _ írásbeli felr'ételi kérclnre alapj án a sportegyesület kozgyűlése
dőnt.
A sponcg) eSLilet tagiának jogai:
_ részt vehet a Sportegyesület tevékenységéberr, a Közgyűlésen éSzrevételeket,
javaslatokat tehet' véleményt nyilváníthat a sportegyesület működésével kapcsolatban,
és szavazati joggal rendelkezik'
_ a Sportegyesület versenynaptarában szereplő rendezvényeit díjmentesen látogathatja,
tagsági igazolványának l'elmutatásával tor,ábbá
ajánlásokat tehet a sportegyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
felvilágosítást kérhet a Sportegyesület tevékenységétől, amelyle a spoÍegyesiilet
elnöke 30 napon belül köteles választ adni;
- 18. életévének elérése után választhat' illetve választható a Spofiegyestilet iigyintéző és
képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
indítványt telret a KÓzgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaiÍa;
_ betekinthetasportegyesületnyilvántartásába;
a tagok egylrarnrada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
/2'l Pártoló tag lehet minden olyan természetes szernély. jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rende]kező szeÍvezet, aki a sportegyesület Alapszabrílyát elfogadja,
valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a sportegyesület működését. A tagfelvétel a
rendes tagokra vonatkozó Szabályok Szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője
tanácskozási j oggal részt vehet a KöZgyűlésen, de tisztségre nem választható , szavazati joga
nincs. Egyebekbenjogai és kötelezettségei megegyeznek a rendeS tagokéval.
III.
4./ Nem lehet a sportegyesület tagia
véglegesen eltiltottak (szakszövetség,
sportág látogatásától.
4
/3'l Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen
gyakorolhatják.
olyan szenély. akit sportszerűtlen magatartás miatt
vagy elmarasztaló érvényes bírósági ítélet)' valamely
IV.
A TAGOK KOTELESSEGEI
/1'l A sportegyeSület tagia kcjteles a sportegyeSület Alapszabályát, határozatait betartani'
valamint részt venrri a spofiegyesület munkáiában. elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
/2./ A sportegyesület tagjai évente tagdíj at kötelesek fizetni. A tagdíj összegét az Elnökség
terieszti elő és a Közgyűlés hagyja jóvá. A tagdíjat két részletben, a tárgyév május 15.
napjáig, és október 15 napj áig kell rnegfizetni. A pártoló tagok hozzájárulásának mértékét a
KÓzgyűlés nem szabá|y ozza.
/3./ A külc'nféle sportrendezvényeken és versenyeken a sportolók kötelesek sportszerii
magatartást tanúsítal-ri, tudásrrk legjavát nyÍrjtva a lelrető legjobb eredményeket elérésére
törekedni.
V.
A TAGSÁGI VISZoNY MEGSZÚNÉSE
/1 ./ A tagsági viszony megszűnik:
- a tag önkéntes kilépésével;
- kizárással;
- a tag halálával,
- a Sportegyesület megszűnésével.
/2./ A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekirrthető az Elrrokséghez megküldott lemondó nyilatkozatával. miután az Elnökség a
kcjvetkező ülésén tájékoztatja ajelenlévőket a kilépő tag személyéről, és a kilépés elfogadásra
kerül.
A Közgyűlés kizárja a sportegyesület tagjai közül
azt a tagot' aki hat hónapon keresztiil elmaradt az esedékes tagdíj megfizetésével.
_ azÍ' aki spor1szerútlen, illetve az a1apszabály rendelkezései ellen súlyosan vétő magatafiást
tanúsított.
5
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága ideién keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek telj esítése alól.
vI.
AZ EGYESÜLET SZERVEI

Elnökség:
Dr. Moldvay István - elnök, Tasi Sándor, Sztancs Tibor, Csiszár Antal, Kerezsi Tamás

Fegyelmi Bizottság:
Berekszászi Miklós-elnök , Flaskova Mónika, Gáll Ferenc

Ellenőrző Bizottság:
Verdes Mihály – elnök, Szilágyi Zoltán, Terdik Mihály


A/ KÖZGYÚLÉS:
/1./ A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet sztikség szerint' de legalább
évenként ossze kell hívni. Továbbá, ha az ara jogosult szerv. vagy a tagság 1/3-a az ok, és
cél megjelölésével írásban kéri az elnökségtő1, szintén össze kell hívni a közgyűlést.
A közgyűlést az e1nökség hívja össze írásban. A kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal
köteles meglrívóval értesíteni a szavazásra jogosultakat, és mindazokat, akiknek a részvétele a
közgyűlés napirendjére tekintette1 sziiksóges.
A meghívóban az alábbiakat kell közölni:
a., a közgyűlés helyét, időpontját,
b., a napirendi pontokat,
c.' figyelmeztetést a közgyrílés határozatképesSégének szabályaira'
d.. határozatképtelenség esetére kitűZött megismételt közgyúlés időpontjának és helyének
meghatározását,
A meglrívóhoz mel1ékelni kell az esetleges írásbeli előterjesaéseket, ahatározati javaslatokat,
illetőleg a tagok indítványára összehívott közgyűlés esetén az összehívásra vonatkozó indítványt
is. A kozgyűlési meghívót az elnök írja alá.
l2'l A közgyulésről jegyzőkön1wet kell felvenni, melyet a levezető elnök , egy hitelesítő és a
jegyzőkön1wvez etó ir alá.
/3./ A Kőzgyűlés hatarozatképes, ha a tagok 5() %o'a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem
volt határozatképes. az emiatt megismételt köZgyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a je1enlévők szrímától ffiggetlenül határozatképes.
6
A megismételt közgyűlést az eredeti - liatározatképtelenség miatt elmaradt
közgyűlés időpontját köVetően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont
eredeti közgyűlés meghívójában iS megielölhető.
l4l A Kozgyíilés - eltórő rendelkezés hianyában - határozataít egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a
tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. A közgyűlés azonban bármely
kérdésben elrendelheti a titkos szavazást.
/5/ A kozgyűlés batfuozatait a Sportegyesület elnöke és egy hitelesítő tag irja alá.
/6./ A k - Az egyesület működését érintő minden kérdésben haÍátozaÍhozatali és döntési joggal
rendelkezik.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.' az éves beszámoló elflogadása,
b.' az elnökség tagjainak, elnökének, a fegyelmi bizottság és az ellenőrző bizottság tagjainak,
elnökének megválasztása, visszahívása;
c., a klub spor1ági munkatervének és költségvetésének elfogadása;
d., az alapszabály elfogadása, módosítása;
e., az éves tagsági díj megállapítása ;
i, a tagfelvétel és a tag kizrírását kimondó határozat meghozatala;
g., a sportszakosztályok számának további bővítése;
h., döntés a klub megszűntetéséről
i., döntés n,inden olyan kérdésben' amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
B/ ELNÖKSÉG:
/ 1./ Az Egyesület Elncjksége ot tagú.
/2/ A közgyűlés az Elnökség tagj ait 4 évre választja.
/3/ Az Elnökség:
- két közgyűlés közötti időben minden olyan kérdésben dönt, amely nem tartozik
kizárolag a kcizgyűlés hatáSkörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
gondoskodik
gondoskodik
a közgyűlési 1ratározatok Végrehaitásáról,
a közgyűlés összehívásáról, javaslatot teSZ a napirendjére,
az E'lnokség jogosult akár a tagok közül, akár kívüIálló személy.t pénztárosi
teendők ellátáSáVal megbízni. A pénztaros részére díjazás állapítható meg.
/4/ Az Elnökség jogosult az E'gyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok
vállalásáról - a közgytílés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett -
dönteni.
/5/ Az Elnokség minimum 3 tag jelenléte esetén lratározatképes. Az Elnökség szükséghez
képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök lrív össze. Az Elrrökség
iilésére minden elnökségi tagot a napiÍend közlésével kell meghívni úgy' hogy a megl"Lívók
elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség
döntéséberr érdekelt egyéb személyt, szervet az ü]ésre lehetőség szerint külön is meg kell
hívni.
/6/ Az Elnökség ügyrendjét maga haÍározza meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Döntéseit
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazáss al hozza' szavazategyenlősóg esetén az Elnök
szavazata dönt.
/7/ Az Eln - az Elnökséget bármikor összehívhatja,
- a tagság pénzéről a kezelőket elszrímoltatja,
- a kiadások számláit ellenőrzi,
- el1enőrzi az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat,
- gondoskodik a jogszabályokban megállapított feltételek szerirrti működésről,
- összehívja a k - a két közgyűlés között időben közvetlenül irányiÍja az egyesület tevékenységét,
- dcjnt a működésse1 kapcsolatos napi ügyekbe.
- |rányítja az egyesület ügyintéző szervezetének működését,
- gyakorolja a rnunkáltatói.jogokat aZ egyesület alkalmazottjai Í'elett.
- az Elnök köteles gondoskodni mind a közgyúlés, mind az Elnökség által hozoÍt döntések
nyilvántartását naprakész vezetéséről.
/8/ A eazdasági vezető iogai és kötelességei:
- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörú
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szüksóges.
- az EgyeSület p énzállományának kezelése, utalványozása
_ a Számlák kezelése és nyilvárrtartása'
_ a pénztárkönyv vezetése,
- mindennemü visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
- a számlák hitelességónek ellenőrzése.
- gondoskodik a tagdíjak előírásszerií befiZetéséról és nyilvrintartásaról.
- megszervezi a pénzügyi nyilvántartást' bizonylati rendszert.
.Gondoskodik a közgyűlés és az Elnökség ülóseinek
hitelesítéséről..
jegyzi5könyvezéséről, annak
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a gazdasági vezető kezeli.
C./ SZAKoSZTÁLY:
A spor1egyesületben labdarúgás, kézilabda, sakk, asztalitenisz, uszo, extrém, kosárlabda,
futsal, és atlétika szakosztály működik.
A szakosztály irányítását a szakosztályvezető látja el.
A szakosztályok működésének részletes szabáyait belső szervezeti és működési szabályzat
taÍtalma7'za.
vu.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan akként jogosult, hogy az egyesület előírt,
előnyomott, előnyomtatott neve ftilé írja a nevét a hitelesített aláírási címpéldányrínak
megfelelően. Az egyesület számlája felett az egyesület elnöke és a gazdasági vezető jogosult
együttesen rende1keZni.
9
VIII.
AZ EGYESÜLET BIZoTTSÁGAI
A/ Ellenőrző bizottsáq:
A közgyűlés hrírom fos ellenőrző bizottságot és annak elnököt v álaszI". Az Ellenőrző Bizottság
tevékenysógét a hatályos.jogszabályok szerint r,égzi, ügyrendjé1 maga állapítja meg.
Az Ellenőrzó Bizottság feladat- és hatásköre külöriősen:
_ osszehívja a sportegyesület legfőbb szervének rendkívrili ülését, és javaslatot tesz annak
napirendjére. ha megítéléses zerit-tt a tisztségvise1ők (vezetés) tevékenysége jo gszabályba, az
alapszabályba, illetve a legfőbb szervének hatrirozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
spo(egyesü1et vagy a tagok érdekeit.
_ Köteles nregvizsgálni a leglőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges
iizletpolitikai jelentést' valamint rrrinden olyan előterjesztést. anrely a legf,őbb szerv
kizárólagos hatásköróbe tartozó ügyre vonatkozik.
Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló hatrílyos törvény (a továbbiakban: számviteli
torvény) szerinti beszámolóról és az adózoÍt ereclnény fellrasználásáról a legfóbb szerv
részére.
_ ElIenőrzi a Spo egyeSület működését és gazdálkodását.
_ Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleItár-tervezeteket.
_ Megvizsgálhatja ill. betekinthet a sportegyesület könyveibe és irataiba.
Az EIIenőrző Bizottság köteles az intézkeclésre jogosult vezető szervet Íájékoztatni és annak
összehívását kezdernényezni, ha anól szerez tudomást, hogy
a) a sportegyesiilet nrűködése során olyan jogszabalysér1és vagy a sportegyesület érdekeit egyébként sú1yosan sértő esemény (mulasziás) töiént, anrelynek megszürrtetéSe vagy
kcivetkeznrényeinek elhárítása, i1letve erryhítése az intézkedésre j ogosult vez-ető szerv döntését
teszi szrikségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségót megalapozó tény merült fel.
Az F'Ilenőrző Bizottság egyes eJlenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbizhatja.
il1etve az ellenőlzést állandó jelleggelis megoszthatja taljai közöÍl. Az.il.nö.ré. ÁEg"."a'" nem érinti az e]lenőrző bizottsági tag felelősségét, sém azt ajogát, hogy az el1en&zést"más, az
e11errőrző bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is Éterjessze.
Az Ellenórző bizottság működése:
Az Ellenőrző bizottság testületként jár el.
l0
Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Az ellenőrző bizottság tagjai személyesen kötelesek eljámi, képviseletnek nincs helye. Az
ellenőrző bizottság tagját e minőségében a sportegyesület tagjai, illetve munkáltatója nem
utasíthatja. Az e|lenórző bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását
_ az ok és a cél megjelölésével az ellenőrző bizottság bármely tagja írásban kérheti az
elnöktől, aki a kérelem kézhezvéteétő| számítot| nyolc napon belül köteles inÍézkedni az
ellenőrző bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történó összehív ásáről. Ha az
elnök a kérelemnek nen tesz eleget, a tag magajogosult az ülés összehívására.
Az ellenőrző bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a kozgyú]és
hagy jóvá.
Tanácskozási joggal részt l,esznek a legfőbb szervek ülésein.
Ha az ellenőrző bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszárn a|á
csökken' vagy nincs aki az úlésétös szehívja, az E'gyesület elnöke az ellenórző bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.
Ha az ellenőtzó bizottság a közhasznú tevékenység foly.tatásanak feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli' köteles haladéktalanul összehívni a kőzgyűlést.
B/ Fegvelmi bizottság:
/1./ A sportegyesi-ilet tagjainak fegyelmi tigyében első fokon a közgyűlés által választoÍt
Í'egyelmi bizottság jár el, mely három tagrjr. A közgyúlés a f'egyelmi bizottság tagjait 4 ór,re
választja, akik a megbízatásuk időtartam a alatt közvetlenül a közgyűlésnek vannak
alárendelve.
Tevékenységéről köteIes a közgyrílésnek évente beszámoIni.
A fegyelmi biZottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrendje szerint végzi tevékenységét.
IX.
AZ EGYESÜLET vAGYoNÁ' GAZDÁLKoDÁs,q És ÜcvvrrBr,B
/1/. A tagok által befizetett tagdíjak, valamitlt ninden, a közös célt szolgáló beÍ'izctés az
Egyesület vagyorrát képez'í. Az Egyesiilet vagyona osztl,atatlan. Az Egyesülcti tagság
bárnrilyen módon történő megszűnése esetén a Íagot az Egyesület vagyonából semmilyen
térítés nem illeti meg.
/2/ Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíiakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból,
illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel a tanfolyami díjakból' a rendezvények
bevételeib<íl, va|amint pály ázaton elnyert öSSzegekből. gazdrílkodik.
Az Egyesület. gazdálkodása során nyereségre nem ttjrekszik.
11
A tagsági dí.jakat az Egyestilet elsősorban - ferurtartási,- iigyvite|i költségek, valamint az
Egyesiiletet terhelő járadékok és adók megfizetósére használja fel.
/3./ Önálló betétszámlával rencle1kezik. amelyen valamennyi pénzforgalmát köteles átfrjttatni.
/4l. Az egyesilet éves kőltségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesiilet tar1ozásaiért saját
vagyonával fcle1. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
/5/ Az egyesület megszűnése esetén vagyonaről az a|apszabá|y vagy a közgyv,Iés rerrdelkezik.
Ha a vagyon hovaÍ'ordításáról ezek ttem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület Í'closzlatással
szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg' vagyona a hitelezők
kielégítéseu tán állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
/6/ Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti iizleti könyweket kell
vezetni és azokat az üZletév végén le kell zárni. Az úzlelév végével a képviselő az egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés szánala mérleget, a gazdálkodás eredrnényéről
vagyonkimutatást kéSZít.
17l Az F'gyesnlet céljának megvalósítása érdekében tánogatókat keres. az elfogadott
tarnogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az e|érr'i kívánt cél
támogatáSára' elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló cólok
támogatására fordítja, rendezvényeket tart'
Bevételeiből fedezi a szakosztályok működésével kapcsolatos összes kiadást., sporlbaleset
esetén - a költségvetési lehetősége szerint -' Segélyezóst. jól tanuló és kienrelkedő
sportolókkal köthet tanultnárryi ösztöndíjat, az egyesületben való sportolás függvényében
/8/ A pénztigyi éS az ügyviteli munkát fiZetett alkalrrrazott Vagy erre a célra specializáIt
vállalkozás végzi.
X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
/1./ A klr:b megszűnik, ha feloszlatását a kőzgyűlés 2/3-os tobbséggel kinron bíróság jogszabályellenes múködés miatt bírósági hatirozaIla7 feloszlatja.
A Klub megszűnése esetén teljes leltari vagyonát a Nyíradony KHT, mint vrárosi
őnkonnányzati intézménynek adja át további lrasznosításra. AZ átadott klub-vagyont a város
lakosságának spor1tevékenységére kell forditani'
/2./ Az egyesület politikai tevékenységet nem floly1at. politikai pártoktól független. azoktól
támogatást nem fogad el, ós pártokat a maga részéről semmilyen fomlában nem támogat.
12
továbbá országgyűlési képviselójelöltet nem rá.llított és nem támogatott a válaszlásokon, és a
továbbiakban sem fog.
A jelen okiratban nem szabiílyozott kérdéseke egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II.
tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési hatríro zatok az irányadók.
A közgyűlés ajelen alapszabály elkészítéséveél s ellenjegyzéséveli ll. a bírósági eljarásban a
képviseiettel Dr. Borbély Ferenc ügyvédet (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 33.) bizza meg.
Ezt az alapszabál1.t egységes szerkezetben az EgyesÍilet 2011.06.02. napján összehívott
közgyűlésen fogadta el.
Nyíradony, 20 1 1 .0 6.02' napjan.
El1enjegyzem 201 1 június 02.